Åtgärder mot penningtvätt

Penningtvätt

Länsstyrelsen kontrollerar att företag vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Länsstyrelsens ansvar

Tillsynen över åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att Länsstyrelsen granskar fysiska och juridiska personer som

  • bedriver verksamhet som avser redovisning och revision, förutom när det gäller auktoriserade eller godkända revisorer eller registrerade revisionsbolag
  • bedriver verksamhet som skatterådgivare
  • bedriver verksamhet som annan oberoende jurist då dessa bland annat hjälper till vid köp och försäljning av fastigheter eller företag. Detta gäller inte biträdande jurister och advokater vid advokatbyråer.
  • bedriver verksamhet som avser försäljning och rådgivning om att starta företag
  • bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 15 000 euro per affärstransaktion

Företag som ingår i någon av ovan angivna verksamhetsgrupper ska ha upparbetade rutiner eller program som bevis på att förberedelser gjorts enligt Penningtvättlagens krav. Dessutom ska  granskningsåtgärderna genomföras och dokumentation om utförd granskning arkiveras.

Alla klienter ska granskas enligt ovan.

Klienternas ansvar

Vid väsentliga inköp i utlandet samt kontanta utbetalningar som är högre än 15 000 EURO är det mycket viktigt att ha korrekt och fullständig dokumentation avseende samtliga affärer. Detta underlättar granskningsarbete samt gör det billigare.

I vilket fall som helst, granskningen måste utföras och det blir en kostnad för alla klienter.

De företag som inte uppfyller Lagens krav riskerar att få betala höga böter.

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt är när pengar som kommer från brottsliga verksamheter omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Finansiering av terrorism

Terrorismfinansiering innebär att ekonomiskt stödja terrorism. Det gäller inte bara direkta bidrag utan även insamling av pengar eller att ta emot pengar och tillgångar som ska finansiera terrorism.

Även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet omfattas av tillsynen. De ingår i Länsstyrelsen i Stockholms läns tillsyn.

Anmälan till Bolagsverket

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet (se ovan) är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister. Detta görs genom att fylla i blanketten ”Anmälan till registret mot penningtvätt”, nummer 705.

 

Rapportering till Finanspolisen

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen.

Finanspolisen ger information om hur denna rapportering ska utföras på

telefonnummer: 010-563 68 0000 begin_of_the_skype_highlighting

Författningar m.m.

Länsstyrelsen i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

Informationsmaterial

Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism