K-regelverk: Val av K2 eller K3

Företagsform   Lagstiftning Avslutningsdokument

K-regelverk

Regler
           
Koncernredovisning enl. IAS/IFRS   7 kap. 33 ÅRL Årsredovisning

K4

IFRS
       

 

 
Större företag, Icke noterade årsredovisningsföretag Enklare form av IFRS (Int. redovisningsprinciper) 6 kap. 1§ Årsredovisning

K3

Årsredovisnings-lagen
       

 

 
Mindre företag,: aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar Förenklingsregelverk 6 kap. 3§ 1 st. Årsredovisning förenklad

K2 eller K3

Bokföringslagen över Årsredovisnings-lagen
       

 

 
Mindre företag,: enskilda firmor, handelsbolag   6 kap. 3§ första st. Förenklat årsbokslut, bokslut

K1

 
           

 

FRIVILLIGT VAL    
     
Enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar omsättning under 3 mkr  
     
Mindre företag   1kap. 3§ ARL
     
Koncerner    

 

Närmare beskrivning av K-projektet

 

Fr.o.m.  2014 ska alla aktiebolag och ekonomiska föreningar i Sverige

tillämpa K-regelverk.

 

Tillämpning gäller för alla räkenskapsår som påbörjar efter den 13-12-31.

 

Redan under 2013 är det mycket viktigt att ta beslut och meddela

skriftligt sin redovisningsansvarige om sitt val.

 

Det krävs vissa förberedelser av redovisningen under 2013 för att

övergång till K2 eller K3 ska fungera så smidigt som möjligt.

Detta val påverkar väsentligt både löpande redovisning och bokslut.

Försening med valet leder till extra arbete och onödig administrativ kostnad.

 

Grundligt om K2 och K3

 

Mindre företag utan stora ambitioner om stark utveckling och med enkel

balans  ( egendom ) bör välja enklare redovisning d.v.s. K2 regelverk.

 

Alla andra företag bör välja K3 regelverk. Detta är avancerad redovisning,

ger mer rättvisande bild om bolagets egendom och resultat.

När bolaget växer, växer krav på kvalitet på redovisningsinformation.

 

K3 regelverk är en enklare version av internationella redovisningsprinciper.

 

Företag som valt K2 kan lätt ändra till K3 regelverk.

Företag som valt K3 kan inte ända till K2 utan starka skäl som t.ex.:

 

 

 

Fördelar med K2:

Förenklad redovisning, begränsat notsystem, mindre tidskrävande.

 

Nackdel med K2

Största nackdelen med K2 är brist på information i årsredovisningen.

Förenklingar återspeglar inte den ekonomiska ställningen i företaget.

Det saknas även krav på upplysningar om hur redovisningsregler tillämpats.

Detta innebär att en extern läsare saknar mycket av nödvändig information

för att få korrekt uppfattning om resultat och ställning i företaget.

 

Specifikt för K3 i mindre företag

Vissa korrigeringar av ingående balanser för första räkenskapsåret ska göras.

Tillgångar och skulder värderas om till verkligt värde ( om detta inte gjorts

innan tillämpning av K3 regelverk ).

 

Kostnadsförda upparbetade immateriella tillgångar tas upp som balansposter.

Finansiella leasingavtal tas upp som balansposter.

Finansiella instrument värderas till verkligt värde.

Uppskjutna skatteskulder och fodringar redovisas.

De flesta effekterna p.g.a. övergång till K3 regelverk redovisas i eget kapital.

Övriga ändringar tas inte upp i denna artikel.

 

 

Generella skillnader mellan K3 och K2

Beskrivning

K3

K2

     
Princip Principbaserat Regelbaserat
   
Läsarens perspektiv Användarperspektiv Upprättarperspektiv
   
Tillämpning Årsredovisnings-       lagen Vissa begränsningar i Årsredovisningslagen
   
Redovisningskvalitet Korrekt redovisning Förenklngsregler, något missvisande
   
Väsentlighetskrav Bedömningar, verkliga värden Begränsningar i värdering
   
Upplysningskrav Högre krav på upplysningar Begränsade upplysningar enligt lagen
     

 

Vi har både kunskap och erfarenhet av koncernredovisning samt tillämpning

av internationella redovisningsprinciper. För oss är tillämpning av K3 regelverk

lätt match och intressant arbete.

Styrelserna måste ta beslut om detta regelverk under 2013 men bäst snarast mojligt!              

Ta kontakt med oss, vi kan hjälpa till med mer information om ni tvekar om ert val!